Regulamin


Regulamin VIII Rajdu na Orientację „AZYMUT ORIENT 2019”

Postanowienia ogólne:

1.Rajd na Orientację „Azymut Orient” jest Rajdem sportowo-turystycznym.

2. Cele Rajdu:

 • promocja województwa Kujawsko-pomorskiego, a w szczególności walorów turystycznych  pojezierza Brodnickiego,  Brodnickiego Parku Krajobrazowego oraz Doliny Osy i Doliny Drwęcy
 • popularyzacja turystycznych imprez na orientację, jako doskonałej formy aktywnego wypoczynku,
 • potwierdzenie umiejętności nawigacyjnych wśród uczestników
 • sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej,
 • integracja sympatyków turystyki nawigacyjnej, 

3. Startujący: 

 • prawo startu mają osoby w wieku od 18 roku życia  lub dzieci z rodzicami na trasach TP Rodzinna i Trasa Rowerowa 20
 • dopuszcza się do uczestnictwa w Rajdzie wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nie posiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w Rajdzie.  Ten fakt uczestnik potwierdza własnoręcznym podpisem na formularzu przygotowanym przez Organizatora.
 • osoby niepełnoletnie w wieku 16 – 18 lat mogą wystartować w Rajdzie, tylko za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na ich odpowiedzialność,  wyłącznie pod opieką osób powyżej 21 roku życia. 
 • fakt ten obowiązkowo należy odnotować w karcie zgłoszeniowej wypełnianej w sekretariacie Rajdu przed startem.-(wymagana kserokopia dowodu ze wzorem podpisu),

4. Klasyfikacje:   

 • indywidualna na każdej z tras
 • osobna dla kobiet i mężczyzn
 • uczestnicy tras długich zdobywają punkty do Pucharu Polski w Maratonach na Orientację


 5.Rodzaje tras  i zasady rozgrywania rajdu:  


Trasy Piesze
Długość
Skala Mapy
Charakterystyka trasy
TP 5050 km1:50 000 Puchar Polski w Maratonach na Orientacje
TP 25
  25 km
1:50 000
TP  Rodzinna  10 km
1:25 000 lub mniej 
trasa dla rodziców z dziećmi
Trasy Rowerowe
Długość 
Skala Mapy
   

 
TR 190
190 km
1: 50 000
Puchar Polski w Maratonach na Orientacje
TR 50
  50 km
1: 50 000

TR 20 20 km1: 25 000 lub mniej trasa dla rodziców z dziećmi

 • głównym założeniem rajdu jest zdobycie jak największej ilości PK w limicie czasowym przewidzianym dla danej trasy.
 • uczestnicy mogą zaliczać PK w dowolnej kolejności zgodnie z otrzymaną mapą i opisem trasy. 
 • długość Tras jest liczona wzdłuż najkrótszego wariantu pokonania trasy, po istniejących drogach, ścieżkach i innych elementach liniowych na mapie, (nie jest to odległość w linii prostej między PK)
 • Punkt Kontrolny (PK) jest oznaczony biało-czerwonym lampion umiejscowiony np. na drzewie posiadający własny kod oraz perforator (pieczątkę) na trasach krótkich. Dodatkowo, jako zabezpieczenie, w miejscu punktu będzie namalowany kod PK. W okolicy PK mogą znajdować się sędziowie.
 •  Punkty Kontrolne na TR190, TP50 TR50 i TP25 trzeba potwierdzić wykorzystując aplikację CheckPoint (skanowanie kodu QR) lub wysyłając sms z kodem PK oraz  robiąc zdjęcie lampionu 
 • Potwierdzanie PK na trasach TP Rodzinna oraz  TR20 - warunkiem potwierdzenia obecności na PK jest perforacja odpowiedniego pola na karcie startowej  odpowiadającemu danemu PK potwierdzające obecność na PK w danym polu karty startowej. W przypadku braku perforatora należy wpisać długopisem kod w odpowiednie pole karty startowej. Potwierdzenia na karcie startowej uczestnik ma obowiązek dokonać we własnym zakresie.
 • sklasyfikowani zostaną tylko zawodnicy, którzy odnaleźli i potwierdzili przynajmniej jeden PK w kolejności dowolnej w przedziale czasu przewidzianym przez organizatorów
 • warunkiem ukończenia trasy jest odnalezienie i potwierdzenie wszystkich PK oraz dotarcie na Metę Rajdu w limicie czasu dla danej trasy.
 • o klasyfikacji uczestnika w pierwszej kolejności decyduje suma tzw. punktów przeliczeniowych uzyskanych na trasie przez uczestnika za potwierdzenie PK, w drugiej kolejności ilość znalezionych i potwierdzonych PK, a w trzeciej decyduje czas przybycia na metę uczestnika.
 • każdy PK na wszystkich trasach ma tą samą ilość punktów przeliczeniowych (jeden PK=30pp)
 • w przypadku przekroczenia limitu czasu za każdą rozpoczętą minutę spóźnień odejmuje się od wyniku uczestnika jeden punkt przeliczeniowy.
 • uczestnicy zwiezieni z trasy przez organizatora mają odjętą połowę zdobytych punktów przeliczeniowych.
 • start wszystkich uczestników danej trasy odbywa się jednocześnie, po czym uczestnicy zmierzają do mety non-stop.
 • organizatorzy na starcie dostarczają kolorową wodoodporną mapę topograficzną z zaznaczonymi Punktami Kontrolnymi (PK) i materiałami startowymi
 • używanie urządzeń GPS i map innych niż te dostarczone przez organizatorów jest zabronione i  równoznaczne jest z dyskwalifikacją. Dozwolone jest jedynie posiadanie włączonego GPS w celu zczytywania śladu przebytej trasy.
 • wszelkie przerwy na trasie Rajdu i w bazie Rajdu są wliczane w czas przebycia trasy i można korzystać z tego  przywileju bez ograniczeń.

6 . Nagrody i trofea:

 • zwycięzcy na wszystkich trasach otrzymują trofea sportowe lub puchary i dyplomy 
 • w zależności od hojności sponsorów zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują nagrody

7. Wyposażenie obowiązkowe:

 • kompas,
 • oświetlenie białe, (może być czołówka),
 • oświetlenie czerwone (może być migające)
 • sprawny rower - trasy rowerowe
 • naładowany telefon komórkowy.
 • folia NRC
 • kask dla dzieci na trasach dziecięcych

8. Wyposażenie zalecane:

 • apteczka pierwszej pomocy,
 • kask na trasach rowerowych
 • dodatkowe ubrania na wypadek nagłego pogorszenia warunków atmosferycznych.
 • zapasowa dętka + pompka + łatki - trasy rowerowe

9. Opłata startowa:  w tym 8% Vat

 

TRASY PIESZE

do  15 października 

do 25 października

w bazie rajdu

TP 50

60 zł 

70 zł

90 zł 

TP 25

40 zł

 50 zł

70 zł

TP  Rodzinna

 20 zł 

 30 zł

  40 zł

TRASY ROWEROWE

 

 

 

TR 190

 60 zł

      70 zł

  90 zł 

TR  50

  40 zł

      50 zł

   70 zł  

TR  20

 20 zł

       30 zł

   40 zł

 Dzieci na trasach TP Rodzinna i TR 20, oraz mieszkańcy gminy JABŁONOWO POMORSKIE  płacą 50% opłaty startowejOpłatę rajdową należy przesłać przelewem bankowym na konto:

PKO BP  –  57 1020 1462 0000 7902 0246 3362

Paweł Mantycki

ul. Kilińskiego 16/b

85-651 Bydgoszcz

Tytułem:

AO + trasa + dane uczestnika (np. AO TR190 + Jan Kowalski)

10. Postanowienia końcowe: 

 • Ze względów bezpieczeństwa wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględne, obowiązkowe odmeldowanie się po rajdzie do godziny 20:00 lub po zakończeniu limitu czasu – w jeden z poniżej podanych sposobów: 
  - na mecie,
  - w bazie Rajdu,
  - telefoniczne u Sędziego Głównego dzwoniąc pod numer podany przez organizatora
 • Uczestnicy w czasie trwania Rajdu mają prawo, iść (Trasy Piesze), jechać (Trasy Rowerowe) i odpoczywać wedle własnej woli. Aby przebycie trasy było “czyste” nie mogą oni korzystać z żadnego środka lokomocji oraz pomocy osób trzecich. Nie dozwolone jest pokonywanie przeszkód wodnych wpław.
 • Fakt pobytu uczestnika oraz godzinę na PK odnotowują Sędziowie PK także we własnym zakresie. Jest to podyktowane względami bezpieczeństwa i w żaden sposób nie zastępuje obowiązku prawidłowego potwierdzenia PK przez uczestnika.
 • Udział w Rajdzie jest dobrowolny. W Rajdzie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie Rajdu i w razie wypadku nie będą dochodzić odszkodowania od organizatorów. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie deklaracji w sekretariacie przed Rajdem 
 • Obowiązuje zakaz rozpalania i palenia ognisk na terenach leśnych, poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych. Za szkody wyrządzone wobec uczestników przez osoby trzecie jak i odwrotnie organizator nie odpowiada.
 • Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego i ppoż.
 • Wszyscy uczestnicy zobowiązani są do posiadana i okazywania na wezwanie organizatorów i innych służb ważnego dowodu tożsamości. Numer startowy, wydawany w sekretariacie przed startem należy podczas trwania Rajdu obowiązkowo umieścić w widocznym miejscu.
 •  Organizatorzy mają prawo wycofać uczestnika Rajdu z trasy w przypadku stwierdzenia przez obsługę medyczną niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem Rajdu.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatorów. W sprawach spornych decyzja organizatorów jest decyzją ostateczną. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia uczestnika od jego przestrzegania. 

11. Protesty i wnioski

 • Protesty można składać w formie pisemnej lub elektronicznej od momentu ogłoszenia wyników wstępnych do 7 dni po Rajdzie (liczy się data wysłania protestu) do Sędziego Głównego na adres biuro@orientujemy.pl
 • Protesty zostaną rozpatrzone jak najszybciej i nie dłużej niż w ciągu 14 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Rajdu.  
Strony internetowe Bydgoszcz Copyright © 2012 Paweł Mantycki